ORDIN nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1

(1)Prezentul ordin stabileşte procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.

(2)Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, şi de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările ulterioare.

Art. 2

În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:

a)servicii publice comunitare – serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul instituţiei prefectului;

b)candidaţi – cetăţenii români, străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European cu rezidenţa normală în România ori aflaţi la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia;

c)examinatori – ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul serviciilor publice comunitare atestaţi potrivit art. 3;

d)examinare – verificarea cunoştinţelor şi aptitudinilor candidaţilor pentru obţinerea dreptului de a conduce autovehicule şi remorci pe drumurile publice, alcătuită din proba teoretică şi proba practică;

e)proba teoretică – probă constând în indicarea variantelor de răspuns la întrebările generate de sistemul informatic;

f)proba practică – probă constând în efectuarea unor manevre practice de conducere a vehiculului pe drumurile publice sau în poligon;

g)data programării – data prezentării candidatului la ghişeul serviciului public comunitar competent, în vederea verificării documentelor, preluării imaginii faciale şi stabilirii datei de susţinere a probei practice;

h)nerespectarea traseului în poligon – efectuarea eronată ori incompletă a unei probe sau depăşirea limitelor poligonului;

i)lucrătorul din sala de examinare – agentul sau ofiţerul de poliţie din cadrul serviciului public comunitar, desemnat prin dispoziţie a şefului serviciului public comunitar;

j)martor – persoană din rândul candidaţilor care asistă la efectuarea probei practice a examinării de către un alt candidat;

k)unităţi autorizate – şcoli de conducători auto autorizate în condiţiile legii.

Art. 3

(1)Examinarea se efectuează de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială candidaţii îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa normală, iar în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, de către serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţă teritorială se află instituţia de învăţământ.

(2)Examinarea la ambele probe se efectuează la acelaşi serviciu public comunitar.

(3)Proba practică se susţine numai cu examinatori atestaţi de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare D.R.P.C.I.V. Aceştia pot fi diferiţi pentru fiecare dintre componentele probei practice.

Art. 4

(1)Pentru susţinerea probei teoretice se utilizează aplicaţia informatică realizată şi gestionată de către D.R.P.C.I.V.

(2)Accesul candidaţilor la aplicaţia informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care conţine un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat şi are valabilitate doar în ziua emiterii.

(3)Proba practică se poate desfăşura atât în localităţi, cât şi în afara acestora, inclusiv după lăsarea serii, urmărindu-se, în limita posibilităţilor, parcurgerea traseului în diferite condiţii de densitate a traficului şi cu treceri dintr-o zonă de trafic în alta.

(4)Desfăşurarea probei practice va fi întreruptă în cazul apariţiei unor condiţii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regulă, de reducerea vizibilităţii sub 100 metri, căderi abundente de precipitaţii, inundaţii, furtună ori viscol, urmând a fi reluată de îndată ce condiţiile de circulaţie au revenit la normal, în situaţia în care, datorită acestor condiţii, proba practică nu mai poate fi reluată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul este reprogramat în cel mai scurt timp posibil.

(5)În cazul apariţiei unei defecţiuni tehnice, desfăşurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând la rubrica „Menţiuni” din anexa la testul de examen ora şi punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului care s-a defectat. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, examenul continuându-se până la îndeplinirea cerinţelor probei pentru categoria/subcategoria respectivă. În situaţia în care proba nu mai poate fi reluată în aceeaşi zi, conform programului normal de lucru, candidatul se reprogramează în cel mai scurt timp posibil.

(6)În baza ordinului prefectului, proba practică poate fi susţinută şi în alte localităţi decât în municipiul reşedinţă de judeţ. Pentru aceasta, infrastructura rutieră a localităţilor respective trebuie să permită parcurgerea unor trasee pe categorii diferite de drumuri care să cuprindă următoarele: intersecţii şi joncţiuni, intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone cu circulaţie intensă cu minimum două benzi pe sens, pieţe aglomerate, zone cu şiruri de vehicule parcate, iar circulaţia să fie reglementată prin semafoare, indicatoare şi/sau marcaje rutiere.

Art. 5

(1)Proba teoretică se susţine, de regulă, în limba română.

(2)În cazul candidaţilor cetăţeni români aparţinând minorităţilor naţionale, proba teoretică se poate susţine, la cerere, în limba maternă, în condiţiile art. 19 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, proba teoretică se poate susţine, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.

(4)Opţiunea privind limba de examinare se consemnează pe cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a).

Art. 6

(1)La data programării, respectiv la data susţinerii probelor de examen, candidaţii trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârstă, să fie apţi din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate în condiţiile legii şi să nu se afle în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă.

(2)Dosarul de examinare trebuie să conţină următoarele documente:

a)cererea-tip, semnată de candidat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b)fişa de şcolarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2;

c)certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;

d)copia actului de identitate valabil;

e)chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;

f1)copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulaţie; sau

f2)originalul permisului de conducere şi traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, sau în statele care au încheiate tratate cu România în domeniul de reglementare al prezentului ordin, dacă se solicită obţinerea unor noi categorii/subcategorii;

g)documente care să facă dovada domiciliului sau reşedinţei în România, în cazul străinilor, ori a rezidenţei normale sau a faptului că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European;

h)declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau că dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat – numai pentru străinii şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, precum şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care nu prezintă documentele prevăzute la lit. f1) sau f2), după caz;

i)acordul scris al părinţilor, tutorilor, curatorilor sau al persoanelor în îngrijirea ori supravegherea cărora se află candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care solicită obţinerea permisului de conducere pentru subcategoriile A1 şi/sau B1;

j)documente care să facă dovada că se află în una dintre situaţiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă – numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din acelaşi act normativ.

(3)Situaţia medicală a candidaţilor al căror aviz medical iniţial, înscris pe fişa de şcolarizare prevăzută la alin. (2) lit. b), a expirat se dovedeşte prin prezentarea fişei medicale-tip în original.

(4)În cazul în care se solicită obţinerea mai multor categorii/subcategorii, fiecare dosar întocmit pentru categoria/subcategoria solicitată suplimentar va conţine câte o copie a certificatului de cazier judiciar original prevăzut la alin. (2) lit. c).

(5)În cazul străinilor şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit legii.

(6)În vederea obţinerii unui nou permis de conducere pentru aceleaşi categorii/subcategorii deţinute anterior, candidaţii aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă trebuie să prezinte pentru programare la examinare documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e), precum şi:

a)fişa medicală-tip;

b)copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.

(7)Candidaţilor prevăzuţi la alin. (6) li se aplică în mod corespunzător, după caz, dispoziţiile alin. (2) lit. g) şi h) şi cele ale alin. (4) şi (5).

Art. 7

(1)Proba teoretică şi proba practică se susţin în zile diferite.

(2)Atunci când se solicită permise de conducere pentru mai multe categorii şi/sau subcategorii, probele se pot susţine în zile diferite, pentru fiecare categorie şi/sau subcategorie de permis de conducere solicitată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

Art. 8

(1)Examinarea se efectuează numai după programarea candidaţilor în acest scop.

(2)Programarea se realizează pentru susţinerea probei practice a examenului, în limita locurilor disponibile.

(3)Programarea candidaţilor la primul examen se efectuează de către unităţile autorizate în care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practică, prin utilizarea unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie gratuit de către D.R.P.C.I.V., în baza unui protocol.

(4)Programarea la primul examen realizată de unitatea autorizată trebuie efectuată cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data susţinerii probei practice.

(5)Programarea se poate face şi personal de către candidat, la sediul serviciului public comunitar.

(6)Pentru finalizarea programării realizate potrivit alin. (3) sau (5), candidaţii trebuie să prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 6 alin. (2) sau, după caz, art. 6 alin. (6), precum şi actul de identitate valabil în original şi să parcurgă procedurile de preluare a semnăturii şi a imaginii faciale. După verificare, dosarul se restituie candidatului.

(7)Proba teoretică se poate susţine începând din ziua în care s-a efectuat programarea prevăzută la alin. (2) şi până în ziua anterioară susţinerii probei practice.

(8)Programarea la proba practică se anulează, din oficiu, în situaţia în care candidatul nu promovează proba teoretică.

(9)Şeful serviciului public comunitar stabileşte zilnic examinatorii care desfăşoară activităţi de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face de către sistemul informatic, în mod aleatoriu.

(10)Programatoarele şi anexa la testul de examen se listează zilnic, de regulă la începutul programului de lucru. Anexa la testul de examen are conţinutul prevăzut în anexa nr. 3.

(11)Reprogramarea pentru susţinerea examenului se solicită personal de către candidaţi, la sediul serviciului public comunitar.

Art. 9

Examinarea candidaţilor la proba teoretică se desfăşoară în săli adecvate acestei activităţi, stabilite prin dispoziţie a şefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului şi avizul D.R.P.C.I.V. Avizul se acordă cu privire la echipamentele şi comunicaţiile asigurate de către D.R.P.C.I.V.

Art. 10

(1)Întrebările pe baza cărora se susţine proba teoretică şi răspunsurile aferente acestora, din care sunt generate testele de examen, se elaborează şi se administrează de către D.R.P.C.I.V. în mod unitar la nivelul întregii ţări, prin intermediul unei aplicaţii informatice. Candidaţii îşi pot verifica cunoştinţele teoretice printr-o aplicaţie pusă la dispoziţia publicului de către D.R.P.C.I.V, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet.

(2)Proba teoretică cuprinde un număr diferenţiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie/subcategorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:

a)pentru categoriile A şi A1, testul cuprinde 20 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 17 întrebări;

b)pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb şi Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări;

c)pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluţionare fiind de 15 minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 9 întrebări.

(3)Candidatul este declarat respins dacă nu răspunde corect în timpul şi la numărul minim de întrebări prevăzute la alin. (2), precum şi în caz de fraudă sau de nerespectare a interdicţiilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (7).

(4)Testele cuprind noţiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc:

a)dispoziţiile legale în materie de circulaţie rutieră, în special cele care vizează semnalizarea rutieră, regulile de prioritate şi restricţiile de viteză;

b)conducătorul auto:

1.importanţa unui comportament vigilent şi a unei atitudini adecvate faţă de alţi participanţi la trafic;

2.funcţiile de percepţie, de evaluare şi de decizie, în special timpul de reacţie şi modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri şi medicamente cu influenţe negative asupra conducerii unui autovehicul, a stărilor emoţionale şi a oboselii;

c)drumul:

1.normele legale referitoare la respectarea distanţelor de siguranţă dintre vehicule, distanţei de frânare şi ţinutei de drum a vehiculului în diferite condiţii meteorologice şi în funcţie de starea carosabilului;

2.riscurile de conducere legate de starea diferită a carosabilului şi mai ales variaţiile acestuia în funcţie de condiţiile atmosferice şi de vizibilitate;

3.caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri şi dispoziţiile legale conexe;

4.securitatea rutieră în tunele;

d)ceilalţi participanţi la trafic:

1.riscurile specifice în raport cu lipsa de experienţă a celorlalţi participanţi la trafic şi cu categoriile de participanţi la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă;

2.riscurile inerente circulaţiei şi conducerii diferitelor tipuri de vehicule şi condiţiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora;

e)reglementări generale şi diverse:

1.reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;

2.reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omeneşti, precum acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunţarea poliţiei şi a ambulanţei şi altele asemenea, sau în cazul producerii unui accident din care au rezultat doar pagube materiale, cu aplicarea corespunzătoare a procedurilor de constatare amiabilă, precum şi luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;

3.măsuri de securitate referitoare la încărcătura vehiculului şi la persoanele transportate;

f)precauţiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului;

g)elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defecţiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea mecanismului de direcţie, instalaţiei de frânare, sistemului de rulare, suspensiei, instalaţiei de evacuare, precum şi farurile, semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spălătoarele şi ştergătoarele de parbriz, avertizorul sonor;

h)echipamentele de siguranţă ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranţă şi a echipamentelor de siguranţă pentru copii;

i)regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecţia mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a avertizorului sonor, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc.

(5)Testele trebuie să cuprindă şi noţiuni specifice categoriilor şi subcategoriilor pentru care se susţine examinarea, după cum urmează:

A.pentru categoria A şi subcategoria A1:

a)folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca;

b)vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic;

c)riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi porţiunilor alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai etc.;

d)elementele mecanice legate de siguranţa conducerii auto, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţă, curelei de transmisie şi nivelului de ulei;

B.pentru categoriile C, CE, D şi DE şi subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E:

a)regulile referitoare la durata de conducere şi perioadele de repaus, conform Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, cu modificările ulterioare; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, cu modificările ulterioare;

b)regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători;

c)documentele referitoare la vehicul şi la transport, necesare pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri şi călători;

d)comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoaşterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a intervenţiilor de evacuare a pasagerilor, precum şi cunoştinţe de bază în materie de prim ajutor;

e)măsurile de precauţie care trebuie luate la scoaterea şi înlocuirea roţilor;

f)regulile privitoare la masa şi dimensiunea vehiculelor, precum şi la dispozitivele de limitare a vitezei;

g)împiedicarea vizibilităţii conducătorului auto şi a celorlalţi participanţi la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului;

h)citirea unei hărţi rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigaţie electronice, facultativ;

i)factorii de securitate privitori la încărcătura vehiculului: controlul încărcăturii – stivuire şi fixare -, dificultăţi legate de anumite tipuri de încărcături lichide, suspendate, sau altele asemenea, încărcarea şi descărcarea mărfurilor şi folosirea materialului de încărcare – numai pentru categoriile C şi CE, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;

j)responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte transportul pasagerilor, confortul şi siguranţa călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;

C.pentru categoriile C, CE, D, DE şi Tr;

a)principiile de construcţie şi de funcţionare a următoarelor elemente: motoare cu combustie internă, circuitul fluidelor, respectiv uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spălătorul de parbriz, circuitul carburantului, instalaţia electrică, instalaţia de aprindere, transmisia şi elemente ale transmisiei precum ambreiajul, cutia de viteze, reductorul şi altele asemenea;

b)instalaţia de ungere şi protecţia antigel;

c)principiile de construcţie, montare, utilizare şi întreţinere a anvelopelor;

d)principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, ataşarea, folosirea şi întreţinerea atentă a garniturilor de frână şi a dispozitivelor de limitare a vitezei;

e)principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, ataşarea, folosirea şi întreţinerea atentă a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE, DE şi Tr;

f)metode pentru detectarea cauzelor de producere a defecţiunilor;

g)întreţinerea preventivă a vehiculelor şi reparaţiile curente necesare;

h)responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte recepţia, transportul şi livrarea mărfurilor, conform condiţiilor convenite, numai pentru categoriile C, CE şi Tr.

Art. 11

(1)Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluţionarea testului propriu-zis.

(2)Testul este generat de sistemul informatic prevăzut la art. 4 alin. (1), fiecare întrebare putând conţine unul sau mai multe răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afişată, în ordinea apariţiei acestor întrebări, sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor.

(3)Examenul întrerupt datorită unor defecţiuni tehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora.

(4)Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoştinţa candidatului în mod direct, prin afişarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general şi a calificativului final. Pe ecran este afişat şi contorul de timp.

(5)În timpul desfăşurării probei teoretice sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.

(6)Cu ocazia susţinerii probei teoretice candidaţilor le este interzis:

a)să folosească o altă limbă decât cea menţionată în cererea-tip prevăzută la art. 6 alin. (2) lit. a);

b)să intre cu/să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau cu orice fel de obiecte, cu excepţia celor prevăzute la alin. (7);

c)să poarte discuţii cu alţi candidaţi;

d)să se prezinte la examen sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

e)să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi.

(7)Cu ocazia susţinerii probei teoretice candidaţii au următoarele obligaţii:

a)să aibă asupra lor dosarul de examinare constituit, după caz, potrivit art. 6 alin. (2) sau (6), precum şi actul de identitate în original, în absenţa oricăruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;

b)să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat şi care a fost înscrisă în cererea-tip.

(8)Obligaţiile lucrătorului de la ghişeul de programare şi ale celui de la postul de înregistrare a candidatului sunt următoarele:

a)să stabilească identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil şi să verifice exactitatea datelor introduse în sistemul informatic;

b)să elibereze candidatului codul de bare necesar accesului în sala de examinare şi pentru susţinerea testului informatic, în baza programării şi a documentelor ce compun dosarul de examinare;

c)să îi instruiască pe candidaţi cu privire la interdicţiile şi obligaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7).

(9)Este interzisă desfăşurarea probei teoretice atunci când în sala de examinare nu sunt prezenţi cel puţin 2 candidaţi, cu excepţia situaţiei în care singurul candidat prezent este programat să susţină proba practică în ziua următoare. În această situaţie, examenul se desfăşoară în prezenţa a 2 lucrători desemnaţi de şeful serviciului, făcându-se menţiuni în acest sens într-un registru special constituit.

(10)Este interzisă desfăşurarea probei teoretice în afara programului de lucru aprobat de conducerea instituţiei prefectului.

(11)Obligaţiile lucrătorului din sala de examinare sunt următoarele:

a)să răspundă de securitatea sălii de examinare;

b)să verifice identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate valabil, precum şi dosarul de examinare al acestuia, şi să îi repartizeze o staţie de lucru funcţională;

c)să interzică accesul în sală al altor persoane decât candidaţii care posedă cod de bare valabil, în limita locurilor disponibile;

d)să nu permită accesul în sala de examen al candidaţilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice ori sub influenţa produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidaţilor care prin comportamentul lor perturbă examinarea celorlalţi candidaţi;

e)să nu permită accesul în sala de examen al candidaţilor care nu au asupra lor dosarul de examinare, al căror dosar este incomplet sau conţine documente expirate;

f)să verifice respectarea de către candidaţi a opţiunii privind limba de examinare, aleasă cu ocazia completării cererii-tip;

g)să nu comunice candidaţilor răspunsurile la întrebările din testul de examen;

h)să consemneze într-un registru al sălii de examinare orice incident de întrerupere a examinării intervenit înainte de finalizarea examenului;

i)să întrerupă examinarea atunci când intervin defecţiuni tehnice şi să dispună reluarea examinării după remedierea acestora;

j)să întrerupă examinarea candidaţilor care nu respectă interdicţiile prevăzute la alin. (6) şi să îi scoată din sala de examinare;

k)să nu părăsească sala de examinare până la terminarea programului de lucru decât dacă este înlocuit de un alt lucrător;

l)să nu permită candidaţilor să părăsească sala de examinare decât după terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afişarea mesajului „Admis/”Respins” pe ecranul de examinare. În cazul părăsirii voluntare a sălii înainte de finalizarea testului, candidaţilor respectivi li se interzice reintrarea în sală, rezultatul la proba teoretică fiind „Respins”;

m)la terminarea probei, în cazul în care candidatul a fost declarat respins, să anuleze chitanţa reprezentând contravaloarea taxei de examinare, care rămâne la dosar, şi să efectueze menţiunile pe fişa de şcolarizare.

(12)Atunci când apar erori de date ori erori legate de codul de bare, când camera care preia imaginea candidatului este nefuncţională sau atunci când candidaţii selectează greşit limba de examinare, examinarea poate fi întreruptă numai în faza iniţială de verificare a datelor candidaţilor, precum şi a întrebărilor de acomodare, până la începerea testului propriu-zis. Pentru erori legate de codul de bare, examinarea se reia după atribuirea unui nou cod de bare.

(13)Accesul în sala de examen este permis şi persoanelor cu atribuţii de control, numai însoţite de şeful serviciului public comunitar sau de înlocuitorul acestuia.

Art. 12

(1)Candidaţii declaraţi respinşi se pot prezenta în vederea programării pentru o nouă examinare numai după o perioadă de cel puţin 15 zile de la data declarării ca respinşi, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(2)Candidaţii neprezentaţi se pot prezenta în vederea programării oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursurilor.

(3)Candidaţii declaraţi admişi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practică într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, sunt declaraţi respinşi.

(4)În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

Art. 13

(1)Autovehiculele folosite la proba practică trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicită obţinerea permisului de conducere şi trebuie să aibă caracteristicile prevăzute în anexa nr. 4.

(2)Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a)să fie dotate cu dublă comandă la pedalele de ambreiaj şi frână, cu excepţia autovehiculelor cu transmisie automată, care se dotează cu dublă comandă numai la pedala de frână, precum şi cu excepţia motocicletelor;

b)să fie echipate cu oglinzi retrovizoare pentru candidat şi examinator, iar pe caseta „ŞCOALA” să fie afişată vizibil menţiunea „EXAMEN”;

c)să fie certificate de Registrul Auto Român pentru utilizarea în procesul de pregătire practică a candidaţilor desfăşurat în unităţi autorizate în vederea obţinerii permisului de conducere;

d)să aibă inspecţia tehnică periodică valabilă, efectuată în condiţiile legii;

e)să fie echipate pentru condiţii de iarnă, atunci când condiţiile meteo o impun;

f)să fie asigurate pentru daune cauzate terţilor, respectiv persoanelor aflate în interiorul autovehiculului cu ocazia desfăşurării probei practice a examenului.

(3)În cazul neîndeplinirii oricărei condiţii prevăzute la alin. (2), autovehiculul respectiv nu poate fi folosit la susţinerea probei practice.

(4)Persoanele cu handicap fizic susţin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmităţii lor.

(5)În timpul examenului, autovehiculele şi remorcile nu vor fi încărcate.

Art. 14

Traseele folosite la proba practică se stabilesc de către poliţia rutieră şi sunt, de regulă, altele decât cele folosite în procesul de instruire practică a cursanţilor. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor şi aptitudinilor necesare conducerii în siguranţă a unui autovehicul şi să corespundă criteriilor stabilite la art. 4 alin. (6).

Art. 15

(1)Proba practică de conducere a autovehiculelor din categoria A şi subcategoria A1 se susţine în poligoane având dimensiunile şi dotările conform schiţei prevăzute în anexa nr. 5. Mijloacele logistice necesare examinării la proba practică sunt asigurate de şcoala de conducători auto unde au fost efectuate cursurile de pregătire a candidatului.

(2)Candidaţii minori cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani sunt examinaţi în prezenţa unui martor, care poate fi unul dintre părinţi, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia acesta se află.

(3)Proba practică realizată în poligon cuprinde următoarele manevre:

a)coborârea motocicletei de pe cric/suportul de sprijin cu motorul oprit şi deplasarea acesteia pe o distanţă de 5 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergând alături de vehicul până la locul de plecare. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral, nemenţinerea în poziţie verticală pe cele două roţi sau neefectuarea probei se penalizează;

b)mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continuă, cu ajutorul motorului, a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

c)executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continuă a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens şi în celălalt, cu începerea execuţiei din partea stângă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

d)deplasarea în linie dreaptă, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanţe de 50 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, cu braţul stâng ridicat orizontal. Neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizează;

e)urcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin. Neefectuarea acestei manevre se penalizează.

(4)În timpul probei practice, examinatorul verifică următoarele aptitudini şi modul de comportare specifice pentru categoria A, respectiv pentru subcategoria A1:

a)pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei. Candidatul trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti să conducă în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:

1.să fie echipat cu echipamentul de protecţie, cum ar fi mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca de protecţie;

2.să efectueze un control sumar al stării pneurilor, frânelor, direcţiei, comutatorului de oprire în caz de urgenţe, în cazul în care există, lanţurilor, fluidelor precum uleiul de motor, lichidul de răcire şi altele asemenea, luminilor, dispozitivelor reflectorizante, indicatoarelor de direcţie şi dispozitivului de avertizare sonoră;

b)manevre speciale ce urmează să fie testate în ceea ce priveşte siguranţa rutieră:

1.aşezarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin sau coborârea ei de pe cric/suportul de sprijin şi deplasarea sa fără motor, mergând pe lângă vehicul;

2.parcarea motocicletei pe cric/suportul de sprijin;

3.executarea a cel puţin două manevre cu viteză mică, dintre care un slalom; aceasta ar trebui să permită evaluarea manevrării ambreiajului în combinaţie cu frâna, echilibrului, direcţiei vizuale şi poziţiei pe motocicletă, precum şi a poziţiei picioarelor pe rezemătoarele de picior;

4.executarea a cel puţin două manevre cu viteză mare, dintre care una în viteza a doua sau a treia, de cel puţin 30 km/h, şi o manevră de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenţei privind poziţia pe motocicletă, direcţia vizuală, echilibrul, tehnici de menţinere a direcţiei şi de schimbare a vitezelor;

5.frânare: se execută cel puţin două exerciţii de frânare, inclusiv frânarea de urgenţă la o viteză minimă de 50 km/h; aceasta ar trebui să permită evaluarea competenţei privind manevrarea frânei din faţă şi a frânei din spate, direcţia vizuală şi poziţia pe motocicletă.

(5)Descrierea manevrelor executate potrivit alin. (3) şi alin. (4) lit. b) este prezentată în anexele nr. 6 şi 7.

(6)Proba practică de conducere a motocicletei în poligon este promovată de candidaţii care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

(7)Candidatul este declarat respins, indiferent de numărul punctelor de penalizare acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, dacă:

– a căzut cu motocicleta;

– nu a respectat traseul în poligon.

(8)Candidatului nu i se permite susţinerea probei practice dacă s-a prezentat fără să fie echipat cu echipamentul prevăzut la alin. (4) lit. a) pct. 1, urmând a fi reprogramat în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (2).

Art. 16

În timpul probei practice, examinatorii urmăresc modul de comportare a candidaţilor, în funcţie de categoria vehiculului, după cum urmează:

(A)aptitudini şi mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile B, BE şi Tr, respectiv pentru subcategoria B1:

a)pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei. Candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti să conducă în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:

1.să controleze vizual starea anvelopelor, blocurilor de lumini/semnalizare faţă/spate, catadioptrilor, precum şi existenţa trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante şi stingătorului de incendiu;

2.să controleze elementele legate de securitatea încărcării vehiculului: caroseria, obloanele de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii, numai pentru categoria BE sau Tr;

3.să controleze dispozitivul de cuplare şi conexiunile instalaţiei de frânare şi ale instalaţiei electrice între autovehicul şi remorcă, numai pentru categoria BE sau Tr;

4.să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcţionalitatea direcţiei, frânei, instalaţiei de ungere/răcire, spălătorului de parbriz, luminilor, semnalizării şi avertizorului sonor;

5.să regleze scaunul şi tetierele, dacă este nevoie, pentru a obţine o poziţie corectă;

6.să regleze oglinzile retrovizoare şi centurile de siguranţă, dacă este cazul;

7.să se asigure că uşile sunt închise şi să elibereze frâna de ajutor;

b)manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranţa circulaţiei, pentru categoria B şi subcategoria B1. Se asigură testarea modului de executare a cel puţin două manevre, dintre care o manevră de mers înapoi, dintre următoarele:

1.să efectueze o manevră de mers înapoi, menţinând o traiectorie rectilinie, sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stânga, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea;

2.să facă o manevră de întoarcere;

3.să parcheze vehiculul şi să se repună în mişcare dintr-un loc de staţionare paralel, oblic sau perpendicular, mergând pe direcţia înainte ori înapoi, pe teren neted, în pantă sau în rampă;

4.să frâneze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenţă este facultativă;

c)manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, pentru categoria BE sau Tr:

1.să efectueze cuplarea şi decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul şi remorca sau semiremorca în staţionare, aflate unul lângă celălalt în spaţii amenajate;

2.să meargă pe direcţia înapoi, descriind astfel o curbă prestabilită;

3.să parcheze în siguranţă pentru încărcare/descărcare;

d)comportamentul în trafic. Candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de siguranţă completă şi cu precauţiile necesare, astfel:

1.să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum lateral;

2.să folosească drumuri drepte, să întâlnească vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3.să abordeze curbe;

4.să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;

5.să schimbe direcţia: să vireze la dreapta sau la stânga, să schimbe banda de circulaţie;

6.să intre/să iasă pe/de pe o autostradă sau o altă cale similară, dacă este cazul; să treacă de pe banda de accelerare/ieşire pe banda de decelerare;

7.să depăşească alte vehicule, obstacole, maşini staţionate, să fie depăşiţi de alte vehicule, dacă este cazul;

8.să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tunele;

9.să fie precauţi şi să ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea din vehicule;

(B)aptitudini şi mod de comportare supuse testării, specifice pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tb şi Tv, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E:

a)pregătirea şi controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al siguranţei traficului. Candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregăti pentru conducerea în siguranţă, prin respectarea următoarelor cerinţe:

1.să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea roţilor, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a blocurilor de lumini/semnalizare faţă/spate, a catadioptrilor, precum şi existenţa trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante şi a stingătorului de incendiu;

2.să controleze elementele de securitate legate de încărcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C, CE şi Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;

3.să controleze mecanismul de cuplare şi conexiunile instalaţiei de frânare şi instalaţiei electrice, numai pentru categoriile CE, DE, Tr şi Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E şi D1E;

4.să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcţionalitatea mecanismului de direcţie, a instalaţiei de frânare, a instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării şi a avertizorului sonor;

5.să cunoască şi să urmărească aparatura de înregistrare a vitezei;

6.să regleze scaunul şi tetierele pentru a obţine o poziţie corectă, după caz;

7.să regleze oglinzile retrovizoare, să cupleze, după caz, centura de siguranţă şi să elibereze frâna de ajutor;

8.să fie capabili să ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, să controleze caroseria remorcii, uşile de serviciu, ieşirile de urgenţă, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingătoarele şi alte echipamente de siguranţă, numai pentru categoriile D, DE, Tb, Tv şi Tr, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E;

9.să citească o hartă rutieră, facultativ;

b)manevre speciale care trebuie testate pentru siguranţa circulaţiei:

1.să efectueze cuplarea şi decuplarea remorcii sau semiremorcii la/de la autovehiculul trăgător, numai pentru categoriile CE, DE, Tr şi Tv, respectiv pentru subcategoriile C1E şi D1E; manevra trebuie să înceapă cu autovehiculul şi remorca în staţionare unul lângă altul, în locuri amenajate sau unde există posibilitatea şi nu se încalcă o regulă de circulaţie;

2.să meargă pe direcţia înapoi, astfel încât să realizeze descrierea unei curbe prestabilite;

3.să parcheze în mod sigur pentru a încărca/descărca pe o rampă/pe un chei de descărcare sau pe o instalaţie asemănătoare, numai pentru categoriile C, CE şi Tr, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;

4.să parcheze pentru a lăsa să urce sau să coboare în siguranţă călătorii unui autobuz, numai pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E;

c)comportamentul în trafic. Candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de deplină siguranţă şi luând toate precauţiile necesare, astfel:

1.să părăsească un loc de staţionare, să plece din nou după o oprire în trafic, să iasă de pe un drum fără prioritate;

2.să folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje înguste;

3.să abordeze curbe;

4.să pătrundă şi să traverseze intersecţii şi joncţiuni;

5.să schimbe direcţia: să vireze la dreapta şi la stânga, să schimbe banda de circulaţie;

6.să intre/să iasă pe/de pe autostradă sau pe/de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare şi ieşire pe banda de decelerare;

7.să depăşească alte vehicule, obstacole, maşini care staţionează, să fie depăşiţi de alte vehicule, dacă este cazul;

8.să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersecţii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, precum şi circulaţia în tunele;

9.să fie precauţi şi să ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea din vehicule.

Art. 17

Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii:

a)evaluarea ţine cont de uşurinţa candidatului de a utiliza diferitele comenzi ale autovehiculului şi de stăpânirea de care dă dovadă în încadrarea în trafic în deplină siguranţă. Greşelile de conducere sau comportamentul periculos care ameninţă siguranţa imediată a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanţi la trafic, fie că au necesitat sau nu intervenţia examinatorului, vor fi sancţionate cu acordarea calificativului „Respins”, examinatorul având libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice;

b)în timpul evaluării, examinatorul acordă o atenţie deosebită comportamentului preventiv şi calm adoptat de candidaţi la volan, ţinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat şi ferm, în deplină siguranţă, în raport cu starea drumului, condiţiile meteorologice, acţiunile celorlalte vehicule şi ale celorlalţi participanţi la trafic, în special ale celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, bicicliştii şi persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va ţine seama de capacitatea de anticipare şi, după caz, de soluţionare a situaţiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor;

c)în plus faţă de elementele prevăzute la lit. a) şi b), examinatorul evaluează candidatul cu privire la:

1.stăpânirea vehiculului, ţinând cont de următoarele: folosirea corectă a scaunului, a tetierelor şi a centurii de siguranţă; utilizarea corectă a farurilor; folosirea corectă a ambreiajului, a schimbătorului de viteze, a acceleraţiei, a frânei şi menţinerea direcţiei, numai pentru categoriile BE, C, CE, DE şi, respectiv, pentru subcategoriile C1, C1E şi D1E; confortul călătorilor, care implică conducerea calmă, fără accelerări brutale sau frânări bruşte, numai pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E;

2.conducerea judicioasă şi cu grijă pentru mediul înconjurător, ţinând cont de turaţia motorului, de treptele de viteză, de frână şi de acceleraţie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D, DE şi Tr, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E;

3.capacitatea de observaţie: observaţia panoramică, folosirea corectă a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanţă mare, medie şi mică;

4.prioritate/cedarea trecerii: acordarea priorităţii în intersecţii şi joncţiuni, cedarea trecerii în celelalte situaţii, precum schimbarea direcţiei de mers sau a benzii de circulaţie ori executarea manevrelor particulare;

5.încadrarea corectă pe drum, pe benzile de circulaţie, în intersecţiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcţie de tipul şi de caracteristicile vehiculului; preselectarea benzilor;

6.distanţa de siguranţă: menţinerea unei distanţe adecvate în faţă şi în spate, menţinerea unei distanţe adecvate faţă de ceilalţi participanţi la trafic;

7.viteză: respectarea limitelor maxime de viteză; adaptarea vitezei la condiţiile meteorologice şi de circulaţie şi, dacă este cazul, la limitele maxime de viteză, menţinerea unei viteze care să permită oprirea la distanţă vizibilă şi în siguranţă; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeaşi categorie;

8.comportamentul corect la semafoare, respectarea indicaţiilor poliţiştilor rutieri, luarea în considerare a indicatoarelor rutiere, respectarea semnificaţiei marcajelor rutiere;

9.semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare şi corecte; reacţia corectă la toate semnalele date de ceilalţi participanţi la trafic;

10.frânare şi oprire; încetinire la timp, frânare şi oprire în funcţie de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor posibilităţi de frânare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frâna de serviciu, numai pentru categoriile C, CE, D şi DE.

Art. 18

(1)În cadrul probei practice de conducere a vehiculului în traseu, examinatorii sunt obligaţi:

a)să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidaţilor;

b)să verifice identitatea candidaţilor pe baza actului de identitate valabil, dosarul de examen, prezenţa în programatorul de examen, precum şi starea tehnică a vehiculelor cu care se efectuează proba practică;

c)să consemneze în anexa la testul de examen, sub semnătură, menţiunile referitoare la candidaţii declaraţi admişi la proba teoretică care nu se prezintă la proba practică;

d)să explice candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi să le comunice clar şi din timp traseul ce urmează a fi parcurs;

e)să asigure prezenţa în vehicul cel puţin a unui martor pe timpul examinării fiecărui candidat;

f)să nu permită accesul în vehicul al altor persoane, cu excepţia candidaţilor, a martorilor sau a persoanelor cu atribuţii de control;

g)să nu permită transmiterea de indicaţii şi sfaturi candidatului în timpul examinării;

h)să urmărească cu atenţie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, să intervină în situaţii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulaţie;

i)să nu angajeze cu candidaţii discuţii de altă natură decât cele legate de executarea probelor respective;

j)să nu indice candidaţilor efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulaţie sau semnalizarea rutieră;

k)să nu întrerupă desfăşurarea examenului în mod nejustificat;

l)să manifeste obiectivitate în aprecierea cunoştinţelor şi în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată faţă de candidaţi.

(2)Supravegherea modului de desfăşurare a probei practice a examenului se poate efectua şi cu mijloace tehnice, cu avizul D.R.P.C.I.V.

Art. 19

Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE şi subcategoria B1 şi de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii şi subcategorii, cu excepţia categoriei A şi subcategoriei A1, care sunt reglementate la art. 15 alin. (6), iar distanţa parcursă trebuie să fie suficientă pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor. Timpul de conducere nu include primirea candidatului, pregătirea vehiculului, verificarea tehnică a vehiculului privind siguranţa circulaţiei, manevrele speciale şi anunţarea rezultatului probei.

Art. 20

(1)Neîndeplinirea obligaţiilor şi neexecutarea corectă a manevrelor prevăzute la art. 16 se penalizează de către examinator prin consemnarea, pe fila „verso” a anexei la testul de examen, a literei „I” în căsuţele corespunzătoare regulii încălcate, ori de câte ori s-a constatat acea greşeală.

(2)Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regulă încălcată se realizează prin înmulţirea punctelor de penalizare cu numărul de greşeli consemnate de examinator.

Art. 21

(1)Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte de penalizare în timpii prevăzuţi la art. 19 este declarat admis la proba practică.

(2)Candidatul care a depăşit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării timpilor prevăzuţi la art. 19 este declarat respins.

Art. 22

Contestaţiile la probele de examen în vederea obţinerii permisului de conducere se soluţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 23

(1)Restricţiile medicale, adaptările obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica „Restricţii” din permisul de conducere, potrivit codurilor comunitare armonizate prevăzute în anexa nr. 8.

(2)Restricţiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în fişa medicală-tip, precum şi în fişa de şcolarizare pentru conducerea autovehiculelor, prevăzută în anexa nr. 2, de către medicul autorizat, în condiţiile legii.

(3)Adaptările obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de către persoane cu anumite dizabilităţi se stabilesc de către unitatea autorizată să efectueze pregătirea candidatului, cu viza unităţii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizate care a emis fişa medicală pentru persoana respectivă.

(4)Codurile aferente aspectelor administrative prevăzute în anexa nr. 8 se stabilesc şi se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de către personalul serviciilor publice comunitare.

(5)Cu ocazia preschimbării unor permise de conducere emise de alte state membre ale Uniunii Europene, restricţiile înscrise în acestea se preiau în permisele de conducere preschimbate.

(6)În cazul în care un candidat promovează proba de verificare a aptitudinilor şi comportamentului pe un vehicul cu transmisie automată, acest lucru se înregistrează pe orice permis eliberat pe baza unei astfel de examinări. Permisele cu această menţiune se utilizează doar pentru conducerea vehiculelor cu transmisie automată. Vehicul cu transmisie automată înseamnă un vehicul în care raportul de angrenare între motor şi roţi poate fi variat doar prin folosirea pedalei de acceleraţie sau a celei de frână. În cazul vehiculelor din categoria A şi subcategoria A1, vehicul cu transmisie automată înseamnă un vehicul care nu are pedală de ambreiaj sau manetă.

Art. 24

– Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 25

(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 17 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Prezentul ordin transpune prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) şi e), art. 11 alin. (6), ale anexelor I şi II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006.

-****-

 

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş